U bevindt zich hier: Home » Contact » Algemene voorwaarden
 
I Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en NB Deuren.

Artikel 2 Definities

In deze uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van producten;
Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en NB Deuren overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door NB Deuren geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.
 
II Afspraken
 
Artikel 3
 
3.1 NB Deuren draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdracht formulier
 
3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
·           een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
·           de prijs van het werk
·           de betalingswijze
 
3.3 De opdrachtgever en NB Deuren kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden:
·           vaste prijs. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze algemene voorwaarden
·           regie.  Opdrachtgever en NB Deuren komen overeen dat de gemaakte kosten van NB Deuren worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt NB Deuren een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van
                  materialen die op de opdracht betrekking hebben.
 
III Uitvoering van de overeenkomst
 
Artikel 4 Verplichtingen van NB Deuren
 
4.1 NB Deuren staat ervoor in, dat de werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van een goed en deugdelijk werk zullen worden uitgevoerd.
 
4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal NB Deuren, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 
4.3 NB Deuren neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 
4.4 NB Deuren is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
·           onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
·           onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
 
4.5 Indien NB Deuren een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 
 
Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
 
5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 
5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat NB Deuren zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 
5.3 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in de redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 
5.4 De opdrachtgever draagt her risico voor schade veroorzaakt door:
·           onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
·           onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
·           kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
 
 
Artikel 6 Wijziging van de opdracht
 
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij NB Deuren ervoor zorg draagt dat zulks in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.
 
 
Artikel 7 Onvoorziene complicaties
 
7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet NB Deuren hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 
7.2 Indien NB Deuren de opdrachtgever niet kan bereiken, dient NB Deuren het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicaties onmiddellijk handelen vereist.
 
7.3 Eventuele extra kosten, die NB Deuren moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 
7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
 
 
Artikel 8 Oplevering
 
8.1 Na voltooiing van het werk nodigt NB Deuren de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.
 
8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door NB Deuren dienen te worden hersteld, zal NB Deuren deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van NB Deuren vallen.
 
IV Betaling
 
Artikel 9 Vooruitbetaling

Indien tussen de opdrachtgever en NB Deuren is overeengekomen, dat voor aanvang van de werkzaamheden reeds (gedeeltelijke) betaling zal plaatsvinden, dient NB Deuren dienaangaande zekerheid te stellen.
 
Artikel 10 Eindafrekening
 
10.1 NB Deuren zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
 
10.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie ( al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals voorrijkosten, parkeergelden, precario e.d.).
 
10.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en /of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 
10.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 
10.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
 
Artikel 11 Opschorting van de betaling
 
11.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijk verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 
11.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft NB Deuren het recht de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.
 

Artikel 12 Niet nakomen betalingverplichting
 
12.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt NB Deuren na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoelt in artikel 10 lid 5) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 
12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan NB Deuren rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn ( als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
 
12.3 NB Deuren is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
 
 
V Garantie
 
Artikel 13 Garantie
 
13.1 NB Deuren garandeert dat eventuele gebreken gedurende één jaar, tenzij anders is aangegeven op de offerte, na oplevering zullen worden verholpen c.q vervangen, tenzij NB Deuren aantoont dat het gebrek gevolg is van ondeugdelijk gebruik. Het voorgaande laat onverlet dat NB Deuren ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
 
13.2 De in het eerste lid genoemde gebreken zullen kosteloos en binnen één week worden verholpen.